Назад

Информация за туроператорите и туристическите агенти за предоставяне на средства по ОПИК


Във връзка с публикувано съобщение от 9.12.2020 г. в системата ИСУН за процедура № BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Министерството на туризма прави следното уточнение:

 

1.         В периода от 15 до 17 декември предстои да бъдат подписани договорите между Министерството на туризма и крайните бенефициенти, както е поет ангажимент към  представителите на бизнеса за подпомагането им.

 

2.         В срок до 29 януари 2021 година следва да представите в Министерство на туризма оригиналите  на всички сканирани копия на документи (които не са подписани с КЕП), а именно:

-           Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;

-           Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение;

-           Декларация за нередности;

-           Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на Министерството на туризма по служебен път;

Същите следва да бъдат идентични по съдържание и срок с прикачените сканирани копия на документи в ИСУН. 

 

3.         Изплащането на средствата от безвъзмездната финансова помощ не е обвързано с крайния срок на предоставяне на документите по т. 2.


Share |