Назад

'Оживялата изложба' вече може да бъде разгледана в Природонаучния музей в Бургас


Изложбата е част от международната инициатива Европейски Зелен Пояс и популяризира усилията за опазването редките птици, обитаващи трансграничните райони на трите съседни балкански държави - България, Гърция и Турция. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с царския орел, черния лешояд, червеногушата гъска и речната рибарка. Информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания.

Централно място в изложбата е отделено на белошипата ветрушка - рядък вид, доскоро смятан за изчезнал като гнездящ от територията на България. В рамките на Проект по програма ЛАЙФ на ЕС - Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017, СНЦ Зелени Балкани, полага специални грижи за опазването на този рядък сокол.

Тази изложба е част от усилията им да привлекат вниманието към редките видове птици и значимостта на тяхното опазване. 

 


Share |